Nhanh Nâng cao

Dịch vụ mượn trả tài liệu

* Cấp tài khoản sử dụng Thư viện số cho bạn đọc

* Thực hiện quá trình mượn, trả và gia hạn tài liệu

* Thu hồi sách đối với sinh viên ra trường và viên chức nghỉ hoặc chuyển công tác 

* Số lượng và thời hạn mượn tài liệu:

        - Bạn đọc là viên chức: 05 quyển / 30 ngày / gia hạn 07 ngày.

        - Bạn đọc là sinh viên, học viên: 03 quyển/ 14 ngày/ gia hạn 07 ngày.