Nhanh Nâng cao

Tài liệu tham khảo bổ sung


2000 2022
Tự học nhanh Flash CS4 Pro
Tự học nhanh Flash CS4 Pro / Nguyễn Công Minh .- Hà Nội : Hồng Đức, 2009 .- 367tr. ; 16cm.
  Thứ tự trên kệ: 006.7 Số ĐKCB: 1-5
    |     |  

Tự học thiết kế HTML trong 10 tiếng
Tự học thiết kế HTML trong 10 tiếng / Hoàng Anh Quang - Phạm Thành đông .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2007 .- 243tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 006.7 Số ĐKCB: 6-10
    |     |  

Tự học xử lý sự cố thường gặp trên Window và Window XP
Tự học xử lý sự cố thường gặp trên Window và Window XP / Trí Việt - Hà Thành .- Hà Nội : Văn hóa - thông tin, 2009 .- 279tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.1 Số ĐKCB: 11-14
    |     |  

101 Thủ thuật cao cấp với Linux
101 Thủ thuật cao cấp với Linux / Trung Kiên - Công Bình .- Hà Nội : Hồng Đức, 2008 .- 299tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.1 Số ĐKCB: 15-19
    |     |  

Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Access 2007 (tập 1)
Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Access 2007 (tập 1) / đậu Quang Tuấn .- Hà Nội : Giao thông vận tải, 2008 .- 336tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.1 Số ĐKCB: 20-24
    |     |  

Tự học Word 2007
Tự học Word 2007 / đậu Quang Tuấn .- Hà Nội : Giao thông vận tải, 2008 .- 396tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.4 Số ĐKCB: 25-29
    |     |  

Tự học nhanh Microsoft office Access 2003
Tự học nhanh Microsoft office Access 2003 / Trí Việt - Hà Thành .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008 .- 299tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.74 Số ĐKCB: 30-33
    |     |  

Tự học Window XP Service pack 2, Window vista 2007
Tự học Window XP Service pack 2, Window vista 2007 / Công Tuấn - Công Thọ .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2007 .- 271tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.4 Số ĐKCB: 34-38
    |     |  

Tự học Word 2003 trong 10 tiếng
Tự học Word 2003 trong 10 tiếng / Trí Việt - Thái Hà .- Hà Nội : Văn hóa thông tin,
  Thứ tự trên kệ: 005.4 Số ĐKCB: 39-42
    |     |  

Tự học sử dụng Window XP trong 10 tiếng
Tự học sử dụng Window XP trong 10 tiếng / Trí Việt - Thái Hà .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2009 .- 235tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.4 Số ĐKCB: 43-47
    |     |  

Tự học Microsoft Word 2007
Tự học Microsoft Word 2007 / Công Bình - Công Tuấn .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2007 .- 291tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.4 Số ĐKCB: 48-52
    |     |  

Tự học nhanh Microsoft office Word 2003 và 2007
Tự học nhanh Microsoft office Word 2003 và 2007 / Trí Việt - Hà Thành .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008 .- 267tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.4 Số ĐKCB: 53-57
    |     |  

Tự học Windows XP và Internet
Tự học Windows XP và Internet / đậu Quang Tuấn .- Hà Nội : Giao thông vận tải, 2006 .- 362tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.4 Số ĐKCB: 58-62
    |     |  

Tự học bảo mật và quản trị mạng
Tự học bảo mật và quản trị mạng / Trí Việt - Hà Thành .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008 .- 303tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.8 Số ĐKCB: 63-66
    |     |  

Tự học cách tấn công và phòng thủ trên máy vi tính
Tự học cách tấn công và phòng thủ trên máy vi tính / Trí Việt - Hà Thành .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2009 .- 279tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.8 Số ĐKCB: 67-71
    |     |  

Tự học bảo mật và quản trị mạng trong 10 tiếng
Tự học bảo mật và quản trị mạng trong 10 tiếng / đông Dương .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2007 .- 319tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.8 Số ĐKCB: 72-76
    |     |  

Tự học Access 2003 trong 10 tiếng
Tự học Access 2003 trong 10 tiếng / Trí Việt - Hà Thành .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2009 .- 247tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.74 Số ĐKCB: 77-80
    |     |  

Tự học Access 2003 trong 10 tiếng
Tự học Access 2003 trong 10 tiếng / Hoàng Anh Quang - Phạm Thành đông .- Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2006 .- 274tr. ; 14.3cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.74 Số ĐKCB: 81-85
    |     |  

Tự học nhanh cách lập và sử dụng email,gmail,messenger,chat,blog trên Internet
Tự học nhanh cách lập và sử dụng email,gmail,messenger,chat,blog trên Internet / Trí Việt - Hà Thành .- Hà Nội : Văn hóa - thông tin, 2008 .- 267tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004.67 Số ĐKCB: 86-90
    |     |  

Tự học nhanh mạng Internet và mạng máy tính
Tự học nhanh mạng Internet và mạng máy tính / Phú Hưng - Công Bình .- Hà Nội : Hồng Đức, 2008 .- 299tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004.67 Số ĐKCB: 91-95
    |     |